یک درصد جمعیت جهان بیشترین ثروت جهان را در اختیار دارند

یک درصد جمعیت جهان بیشترین ثروت جهان را در اختیار دارند
آکسفام در آستانه نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گزارش داد یک درصد جمعیت جهان بیشترین ثروت جهان را در اختیار دارند.
منبع خبر : iribnews.ir