حکم شک در نماز‌های مستحبی چیست؟

حکم شک در نماز‌های مستحبی چیست؟
حکم شک در نماز‌های مستحبی در قالب ویدئویی کوتاه نشان داده شده است.
منبع خبر : iribnews.ir