عکس سلفی با قطار به قیمت زندگی

عکس سلفی با قطار به قیمت زندگی
کودکی که برای گرفتن عکس سلفی با قطار، واردحریم خط آهن شد، باقطار برخود و وفوت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir