طرح جامع محرومیت زدایی؛ اولین دستور کار کمیسیون مشترک «خدمت و محرومیت زدایی» مجلس

طرح جامع محرومیت زدایی؛ اولین دستور کار کمیسیون مشترک «خدمت و محرومیت زدایی» مجلس
رئیس کمیسیون مشترک «خدمت و محرومیت زدایی» مجلس گفت: این کمیسیون رویکرد مطالبه گری دارد و در اولین گام بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها در حوزه محرومیت زدایی نظارت خواهد داشت.
منبع خبر : iribnews.ir