تیم فوتبال شهید موسوی

تیم فوتبال شهید موسوی
نوجوانان تیم فوتبال شهید موسوی، مردان کوچکی که راه و رسم شهدا را الگوی خود در مسیر زندگی قرار داده اند.
منبع خبر : iribnews.ir