کشف پاپیروس ۱۶ متری با نوشته‌هایی از کتاب مردگان برای اولین بار!

کشف پاپیروس ۱۶ متری با نوشته‌هایی از کتاب مردگان برای اولین بار!
این پاپیروس اولین نمونه از نوع خود است که یک مصری آن را کشف کرده و به نام یک مصری نیز نامگذاری شده است.
منبع خبر : iribnews.ir