نقش کشورهای غربی در ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور

نقش کشورهای غربی در ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور
دکتر اسماعیل کوثری در برنامه رویداد به بررسی و تحلیل فعالیت ها و اقدامات مختلف کشورهای غربی برای ایجاد بی ثباتی و تضعیف قدرت سپاه و نیروی انتظامی پرداخت.
منبع خبر : iribnews.ir