مقام روس: اروپا جایگزینی برای گاز روسیه ندارد

مقام روس: اروپا جایگزینی برای گاز روسیه ندارد
معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد اروپا به دلیل تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه، با کمبود حتمی گاز مواجه خواهد شد
منبع خبر : iribnews.ir