حضور وزیر آموزش و پرورش در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

حضور وزیر آموزش و پرورش در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
وزیر آموزش و پرورش در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری حضور یافت.
منبع خبر : iribnews.ir