زنان جبهه مقاومت الگویی تمام عیار برای تعییرات اجتماعی هستند

زنان جبهه مقاومت الگویی تمام عیار برای تعییرات اجتماعی هستند
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر کسی در حوزه زنان نگاه مترقی رهبری را برای تربیت نسل جدید مدنظر قرار دهد، این یک الگوی تمام عیار است که در این نگاه از تجربه زنان جبهه مقاومت استفاده بکند.
منبع خبر : iribnews.ir