رفتن «پیروز» از تهران قوت گرفت/ جمعیت یوز ایرانی رو به پویایی

رفتن «پیروز» از تهران قوت گرفت/ جمعیت یوز ایرانی رو به پویایی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ترجیح انتقال پیروز از تهران به منطقه توران در سمنان گفت: پیروز به لحاظ شادابی و جست و خیز مشکلی ندارد.

رفتن
منبع خبر : mehrnews.com