مخبر: آمادگی جدی دولت برای رفع موانع و تسهیل گری تولید

مخبر: آمادگی جدی دولت برای رفع موانع و تسهیل گری تولید
­معاون اول رئیس جمهور بر آمادگی جدی دولت برای رفع موانع و تسهیل گری به منظور حمایت از تولید در بخش خصوصی, تأکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir