جنبش شهیدان سلیمانی و المهندس از سیطره آمریکا بر منطقه جلوگیری کرد

جنبش شهیدان سلیمانی و المهندس از سیطره آمریکا بر منطقه جلوگیری کرد
آیت الله شیخ عیسی قاسم تاکید کرد جنبش عظیم جهادی که در شهیدان سلیمانی و المهندس عینیت پیدا کرده است، از سیطره آمریکا بر منطقه جلوگیری کرد.
منبع خبر : iribnews.ir