شنیده شدن صدای انفجار مهیب در شهر اصفهان

شنیده شدن صدای انفجار مهیب در شهر اصفهان
انفجار در یکی از مراکز وابسته به وزارت دفاع در اصفهان تلفاتی نداشته است.
منبع خبر : iribnews.ir