دستور وزیر کشور برای بررسی فیش جنجالی

دستور وزیر کشور برای بررسی فیش جنجالی
آقای وحیدی از معاون عمرانی خود خواست مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر تهران را بررسی کند.
منبع خبر : iribnews.ir