انگیزه ضارب حادثه سفارت آذربایجان، شخصی است

انگیزه ضارب حادثه سفارت آذربایجان، شخصی است
انگیزه ضارب حادثه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، شخصی بوده و مدعی است که برای نجات همسرش به سفارت حمله کرده است.

انگیزه ضارب حادثه سفارت آذربایجان، شخصی است

انگیزه ضارب حادثه سفارت آذربایجان، شخصی است

نشانههای انگیزه شخصی عامل حمله به سفارت آذربایجان/
منبع خبر : iribnews.ir