بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از روند پیشرفت پروژه مهدی کیلینیک

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از روند پیشرفت پروژه مهدی کیلینیک
معاون اجرایی رئیس جمهور امروز از بیمارستان هزار تختخوابی مهدی کلینیک، به عنوان بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت بازدید کرد.

بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پروژه ملی مهدی کلینیک مجتمع ...

بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پروژه ملی مهدی کلینیک مجتمع ...

بازدید معاون اجرایی رییس جمهور از بزرگترین پروژه حوزه سلامت کشور

بازدید معاون اجرایی رییس جمهور از بزرگترین پروژه حوزه سلامت کشور
بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پروژه ملی مهدی کلینیک مجتمع ...

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از بزرگترین طرح حوزه سلامت کشور

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از بزرگترین طرح حوزه سلامت کشور
ikhc.tums.ac.ir › بازدید-معاون-اجرایی-رئیسجمهور-از-پرو

بازدید معاون رئیس جمهور از بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت کشور

بازدید معاون رئیس جمهور از بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت کشور
دکتر قناعتی: مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چهارراه برخورد تمدنها است. دکتر سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیسجمهور به همراه دکتر حسین ...

بازدید دکتر نهاوندیان از پروژه بیمارستان هزار تختخوابی
منبع خبر : iribnews.ir