تظاهرات در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به خشونت پلیس 

تظاهرات در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به خشونت پلیس 
شهرهای مختلف آمریکا عرصه تظاهرات شهروندان خشمگین در اعتراض به خشونت پلیس بود.
منبع خبر : iribnews.ir