ماموریت رئیسی به مخبر برای پیگیری مشکل انرژی در سیستان و بلوچستان

ماموریت رئیسی به مخبر برای پیگیری مشکل انرژی در سیستان و بلوچستان
رئیس جمهور به معاون اول خود ماموریت داد رفع مشکل تأمین انرژی در سیستان و بلوچستان را به فوریت پیگیری کند.
منبع خبر : iribnews.ir