افغانستان می‌تواند متحد راهبردی ایران شود

افغانستان می‌تواند متحد راهبردی ایران شود
نماینده ویژه رییس جمهور و رییس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان گفت: افغانستان می‌تواند متحد راهبردی ایران شود.
منبع خبر : iribnews.ir