زمینه ساز دستیابی به مرجعیت سلامت با ادغام آموزش پزشکی

زمینه ساز دستیابی به مرجعیت سلامت با ادغام آموزش پزشکی
ششمین جلسه کارگروه کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی با حضور معاونین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir