دانشگاه‌ها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند

دانشگاه‌ها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند
آقای رئیسی، دانشگاه‌ها را مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت دانست و گفت: دانشگاه باید نظام مسائل کشور را تدوین کند و در مسیر اجرای آن، دوشادوش مجریان بایستد و بر حسن اجرای آن، نظارت کند.

دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند - خبرگزاری صدا و سیما

دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند - خبرگزاری صدا و سیما

دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند|صدا و سیما

دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند|صدا و سیما
دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند - خبرگزاری صدا و سیما

آیتالله رئیسی: دانشگاه نظام مسائل کشور را تدوین و بر حسن اجرای آن ...

آیتالله رئیسی: دانشگاه نظام مسائل کشور را تدوین و بر حسن اجرای آن ...
www.iribnews.ir › سیاسی › دولت

دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند / خبر هوشمند فهام

دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند / خبر هوشمند فهام
آقای رئیسی، دانشگاهها را مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت دانست و گفت: دانشگاه باید نظام مسائل کشور را تدوین کند و در مسیر اجرای آن، دوشادوش ...

دانشگاه نظام مسائل کشور را تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت کند

دانشگاه نظام مسائل کشور را تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت کند
دانشگاهها مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت هستند|صدا و سیما

دانشگاه اتاق فکر دولت است، دولت از اندیشه و خلاقیتهای ... - Aparat

دانشگاه اتاق فکر دولت است، دولت از اندیشه و خلاقیتهای ... - Aparat
khabarpu.com › سیاسی › دولت

دانشگاهها اتاق فکر دولت هستند - ایکنا

دانشگاهها اتاق فکر دولت هستند - ایکنا
رئیس جمهور، دانشگاهها را مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت دانست و گفت: دانشگاه باید نظام مسائل کشور را تدوین کند و در مسیر اجرای آن، دوشادوش مجریان ...

رئیسی: دانشگاه اتاق فکر دولت است - خبرگزاری تسنیم

رئیسی: دانشگاه اتاق فکر دولت است - خبرگزاری تسنیم
آیتالله رئیسی: دانشگاه نظام مسائل کشور را تدوین و بر حسن اجرای آن ...

رئیسی: دانشگاه اتاق فکر دولت باشد/ هیچ بنبستی پیش روی ما نیست

رئیسی: دانشگاه اتاق فکر دولت باشد/ هیچ بنبستی پیش روی ما نیست
www.irna.ir › news › آیت-الله-رئیسی-دانشگاه-نظام-م...
منبع خبر : iribnews.ir